احمد بوستانی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

جامعه ملی و جوامع محلی: تلاش برای ارتباط

جامعه ملی و جوامع محلی: تلاش برای ارتباط آلن اوریت معتقد است که باید مکان ها ، محلیت ها ، شهرها و مناطق را نه تنها بخاطر خودشان ، بلکه برای نوری که آنها بر جامعه انگلیس ، به عنوان یک کل ، می افکنند ، مطالعه کنیم..
پیوست‌ها
آلن اوریت ( Alan Everitt ) مورخ و چهره برجسته انگلیسی در تاریخ محلی است ، که به خاطر تلاش در توسعه و بهبود تاریخ محلی و منطقه ای انگلیس مشهور است . در مقاله ای که تحت عنوان : The Quest for Connection :National Society and Local Societies نگاشت ، تلاش کرد تا برای تاریخ محلی هویت جدیدی ایجاد کند و نقش و جایگاه آن را در رشد و توسعه جامعه ملی برای مردم بیان نماید مقاله او در کتاب "landscape and Community in England" که بر اهمیت ارتباط جوامع محلی با جامعه محلی سخن به میان آمده چاپ گردیده است در زیر خلاصه ی گزارش گونه از مقاله آلن اوریت ارائه می گردد.
جامعه شامل ساختار اجرایی یک سازمان اجتماعی است ، که دارای روش هماهنگ ، مرتبط و همزمان با ایده های متغیر در حال حرکت و تحول است . این شیوه از تعریف ، به طور خاص شامل جامعه به معنای خانواده یا نهاد اجتماعی و فرهنگی نیست ، گرچه در این تعریف ، هر سه از جامعه بهره می برند ، یا در ترکیب عوامل مختلف جامعه موثر هستند . ساختار، ماهیت کل ، و مبتنی بر تقسیمات واحد و هماهنگ است و روش یا الگو ، نظم حاکم آن را مشخص می کند . اگر ما جامعه را از نگاه ساختاری بررسی کنیم ، باید در سطحی گسترده تر و فضایی جوامع محلی را با جامعه ملی ترکیب نماییم . برای ارتباط جوامع محلی با جامعه ملی راههای مختلف وجود دارد . ساختار سازمانی جامعه خود به ساختارهای کوچکتری تقسیم می شوند که برگرفته از ساختار کل است . در این ساختارها اجزای مختلفی وجود دارد ، که این اجزاء با جایگاه های دیگر مرتبط است . هرکدام از این اجزاء نیاز به مرزبندی ،بیان شرح وظایف و تعریف مشخص دارند ، تعریف وبیان شرح وظایف ، حوزه مرزبندی را تعیین می نمایند ، و در نهایت مجموعه ای از این ساختارها ی کوچک بر مبنای مدل یا الگوی خاصی ساختار کل را تشکیل می دهند .
در این راستا ، اجزاء و انواع ساختار در جامعه اعم از: مکان ها ،محلیت ها ، شهرها و مناطق ، که دارای مشاغلی همچون ؛ اقتصاد ، کشاورزی ، تجارت ، صنعت ، صنف ، حرفه ، همراه با هویت و عناصر آن می باشد، بایستی توسط مورخان محلی شناسایی ، معرفی و تعریف شوند ، زیرامورخان محلی از نظر زمانی و بعد مکانی و نیز ، از نگاه تعاملات اجتماعی آشنایی و اشراف بیشتری بر این موضوعات دارند . با این شناخت در عرض ، مورخان تاریخ محلی وظیفه شناسایی ، معرفی ، مرزبندی و تعریف اجزاء و مواد لازم را دارند ، تا براساس یافته های خود یک پیکر هماهنگ بسازند و عیوب و نقایص آن را برطرف و ترمیم سازند. به عنوان مثال شهرهای تجاری یا بندری می توانند نقش مهمی را در ایجاد رابطه میان جوامع محلی و جامعه ملی ایفا نمایند . و از سویی نیاز جامعه ملی به محصولات یا صادرات و واردات یک شهر تجاری مهم ترین عامل ارتباط یک جامعه با آن شهر یا مردمش می باشد ، علاوه بر آن ؛ یک شهر تجاری به عنوان عضوی از پیکر جامعه ، تبدیل به مرکزی برای ارتباط با کشورها و دولت های دیگر می شود. از سوی دیگر در بعد اقتصادی و کشاورزی ، یک شهری که جزو مناطق کشاورزی است ، با صدور محصولاتش به دیگر جوامع یا شهرها ، و نقشی که در اقتصاد کشور ایفا می نماید ، به عنوان قطب کشاورزی ، تبدیل به یک مرکز تولیدی در عرصه ملی می شود .
برخی از مناطق صنعتی نه تنها بخشی از نیازهای جامعه را فراهم می نمایند ، بلکه موجب رشد و توسعه آن مناطق می گردند و با دیگر مناطق موجود رابطه برقرار می نمایند. از طرفی رشد کشاورزی صنعت و تجارت باعث تشکیل صنف ها ،حرفه ها و آموزش مهارتهای گوناگون می شود . عناصرهویت بخش ، مانند فرهنگ ، زبان و نژاد که ابتدا در بستر جوامع محلی یا واحدهای جغرافیایی صورت می گیرند ، از جهت اهمیتی که در اشتراک جامعه انسانی دارند ، باید مورد توجه قرار گیرند ؛ چرا که عناصر هویت بخش ، از عوامل موثر در پیوند جامعه هستند ، و از دیدگاه های تفاخر آمیز و تمایزطلب در این عناصر باید خوداری کرد . مورخ محلی به جهت ارتباط و آشنایی که با شهرها ، مناطق و نواحی پیرامون خود دارد باید تلاش خود را بر جوامع محلی متمرکز کند ، و با درک گذشته از اشتراکات قدیم و شناخت کنونی در عرض جامعه ، به بررسی و تحلیل جوامع محلی بپردازند ، سپس با استفاده از یافته های خود ، جوامع محلی را به روش فضایی به جامعه ملی ارتباط دهند و برای اداره و حفاظت از آن ، روش یا الگویی نظارتی تعیین نمایند .این نوع رابطه به روش فضایی ، همچون دایره ای است که در مرکز آن جامعه ملی است و مساحت و شعاع هایی که به مرکز وصل می شوند جوامع محلی است ، بنابراین اگر یک دایره ای دارای مساحت و شعاع ها نباشد ، مانند نقطه ا ی بی تاثیر و بی خاصیت در معادلات علمی و ریاضی است ؛ زیرا نقطه مرکزی برای تعیین مساحت و هدایت شعاع ها می باشد . پس نتیجه می گیریم که اگر جوامع محلی انسجام نداشته باشند و ارتباط آنان با مرکز یا جامعه ملی برقرار نشود جامعه ملی از ثبات و موجودیتی برخوردار نخواهد شد.
+ پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: