دکتر فخری رضایی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

توسعه و عمران اصفهان در سال ۱۳۰۹ ه.ش

توسعه و عمران اصفهان در سال ۱۳۰۹ ه.ش آبادی و عمران شهر اصفهان در دستور کار شورای بلدیبه نقل از روزنامه اخگر- سال دوم - شماره  346- اردیبهشت 23  - 1309 ه...
پیوست‌ها

مسجدجامع و خیابان علامه مجلسی در سال 1314
آبادی و عمران شهر اصفهان در دستور کار شورای بلدی
به نقل از روزنامه اخگر- سال دوم - شماره  346- اردیبهشت 23  - 1309 ه.ش
در نتیجه تشکیل چند جلسه شورای بلدی با حکومت جلیله و ریاست نظمیه و مهندسین اعزامی از وزارت داخله ، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
1-امتداد خیابان چهارباغ تا دروازه دولت تا انتهای شمالی به خط مستقیم به عرض 30 ذرع.
2-توسعه کوچه پل حاج کاظم از کنار رودخانه تا خیابان خوش و تا جاده تهران در مشرق ستی فاطمه.
3-توسعه خیابان خوش به خط مستقیم.
4-امتداد خیابان خواجو از مقابل پل خواجو تا گوشه جنوب شرقی میدان شاه.
5-اتصال خیابان دروازه دولت به میدان شاه به طوری که از دو طرف چهلستون را دور زده از وسط تحدید تریاک به میدان شاه متصل شود. مقابل بیگدلی.
6-امتداد خیابان از کوچه بیگدلی به سمت محله باقلا فروش ها عبور نموده و پس از آن به عرض کمتری به کهران متصل شود.
7-امتداد خیابان از محله باقلا فروش ها به میدان کهنه وسمت شرقی مسجد جامع به دروازه طوقچی.
دوم خیابان های فرعی (عرض  20ذرع و حداقل  8 ذرع ):
1-خیابان از شهشهان کوچک تا مسجد جامع که فعلا کوچه است.
2-اتصال کوچه گلبهار به خیابان اصلی بیگدلی از دروازه اسماعیل کوسج.
3-خیابان از چهارراه اسماعیل کوسج به منتهاالیه غربی یزدآباد و اتصال یزدآباد به احمدآباد.
4-خیابان از آخرین قطعه کمال اسماعیل در مقابل خانه های مرحوم امام جمعه تا منتهی شود به راه شهشهان.
5-دروازه بیدآباد به مسجد سید.
6-جلوی اداره حکومتی تا خیابان پشت مطبخ.
7-اتصال خیابان فتحیه به خیابان پشت مطبخ.
8-خیابان کنسول خانه روس تا بازارسبزی.
9-ازمحله باقلا فروش ها تا کهران.
10-خیابان پشت کنسول خانه انگلیس از طرف غربی جوب محمد حسین بیک تا خیابان پشت بارو.
11-پشت بارو تا مقابل مسجد سید.
12-خیابان مقابل خیابان کنسول خانه روس از پشت مسجد ذکرالله به شیر درب کوشک منتهی شود.
13-کوچه میرمحمد صادقی ها به مسجد سید از پشت مسجد سید الی کوچه لرها تادروازه سده.
14-خیابان پشت بارو تا خیابان باب الدشت.
15-خیابان باب الدشت تاحدود مسجد جامع.
16-خیابان جنوب مدرسه چهارباغ تا خیابان خواجو پس از دیوار مسجد به عرض فعلی.
17-خیابان سید علی خان تا خیابان خواجو.
18-خیابان عباس اباد از خیابان اصلی راه تهران تا خیابان چهارباغ.
19-خیابان گبرهااز چهارباغ تا دروازه سه پله.
20-خیابان باغ شت از چهارباغ تا خیابان اصلی چهار سوق شیرازی ها.
21-امتداد خیابان چهارسوق شیرازی ها  تا خیابان عباس اباد واز انجا به پل مارنان.
22-خیابان ازکنار رودخانه طرف شرقی باغ جنت تا خیابان جوی شاه و از آنجا به خیابان خوش.
23-خیابان از کنار رودخانه به خیابان مریض خانه وچهارراه شمس آباد تا خیابان خوش.
24-خیابان از مغرب کلیسای وانک به طرف شمال تا خارج جلفا.
25-از میدان جلفا از طرف مشرق به خیابان هزارجریب واز طرف غرب به حسین آباد.
26-خیابان جلوی منزل دکترآقانور از طرف مشرق به خیابان هزارجریب واز طرف غرب به خیابان پل مارنان.
قرارشد در  کنار رودخانه زاینده رود طرف شمالی خیابانی به عرض 40ذرع از پل مارنان تا پل خواجو به خط موازی با رودخانه امتداد داده شود.
+ چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: