آل دابویه
آل دابویه
در این مقاله خاندان دابویه معرفی شده است که از امرای محلی شمال ایران بودند. آنها تا مدتها به سیادت اعراب مسلمان گردن ننهادند. با این حال مورخان اسلامی چندان به تاریخ آنان که از نظرشان سرزمین دیلم دارالکفر بود نپرداختند و اگرمورخان محلی چون ابن اسفندیار و علایق بومی و محلی نبود ممکن بود در تاریخ به فراموشی سپرده می شد.
آل دابویه
نگارنده: دکتر مهدی خدامی
نگارش: بهمن ۱۳۹۲
در این مقاله خاندان دابویه معرفی شده است که از امرای محلی شمال ایران بودند. آنها تا مدتها به سیادت اعراب مسلمان گردن ننهادند. با این حال مورخان اسلامی چندان به تاریخ آنان که از نظرشان سرزمین دیلم دارالکفر بود نپرداختند و اگرمورخان محلی چون ابن اسفندیار و علایق بومی و محلی نبود ممکن بود در تاریخ به فراموشی سپرده می شد.
+ شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: