مولفه های هویتی در شکل گیری و گسترش تاریخ محلی در دنیا
مولفه های هویتی در شکل گیری و گسترش تاریخ محلی در دنیا
سابقه نگارش تواریخ محلی در اروپا به قرن شانزدهم بر می گردد که به خاطر علاقه اشراف و نجباء به قلعه ها و اجداد و اهمیت دادن کلیساها به تاریخ خود بوده است. این نوع تاریخ های محلی که در شهرها – شهرکها و تیول ها نیز وجود داشت تو سط افراد مشهور صاحب امتیاز و یا علاقمندان به شهر یا محیط خود نوشته شد...
مولفه های هویتی در شکل گیری و گسترش تاریخ محلی در دنیا
نگارنده: دکتر ابوالفضل حسن‌آبادی
نگارش: اردیبهشت ۱۳۹۴
سابقه نگارش تواریخ محلی در اروپا به قرن شانزدهم بر می گردد که به خاطر علاقه اشراف و نجباء به قلعه ها و اجداد و اهمیت دادن کلیساها به تاریخ خود بوده است. این نوع تاریخ های محلی که در شهرها – شهرکها و تیول ها نیز وجود داشت تو سط افراد مشهور صاحب امتیاز و یا علاقمندان به شهر یا محیط خود نوشته شد. برای اکثر افرادی که در این دوره تاریخ می نوشتند محل مورد نظر آن ها مرکز جهان کوچکشان بود که معمولا ار تباطی با سایر مناطق نداشت1. در قرن هیجدهم و نوزدهم تاریخ محل تغیییرات زیادی پیدا نمود مساله راه آهن , مهاجرتها ,و حواشی آن بر نگارش تواریخ محلی تا ثیر گذاشت . در قرن نوزدهم وسعت اکثر کشورهای اروپایی در ناحیه یا مرزهای مخصوص احاطه شده که ازمساحت چندانی برخوردار نبودند این محلی گرایی محیطی منجر به وجود فرهنگ محلی و عادات فرهنگی شد بین سالهای 1830-1680 تواریخ محلی زیاد بوجود آمد در سال 1840 انجمن های باستانشناسی و معماری به سرعت باعث توسعه تاریخ های محلی شد. اوج فعالیتهای این دوره بود که در1898 با تهیه جایزه ای برای تواریخ منطقه ای و شهری در انگلستان گامهای مثبتی برداشته شد2. در فرانسه قرن نوزدهم عصر طلایی محلی کاران بود درنیمه دوم قرن هیجدهم گروههای زیادی که خود را دانشمند می نامیدندظاهر شدند که اعضای آن بعد از چند سال عناصر اصلی طبقه متوسط شهری بودند منابعی که توسط این گروه تهیه شد از تحلیل های روانی و اجتماعی سود می بردو حاصل این گروههای پژوهشگر که مورخان حرفه ای آن را شبه تاریخ نامیده و با حقارت یاد می کردند در قرن بیستم تاریخ محلی نامیده شد.3
نویسندگان اولیه تاریخ محلی در آمریکا امیدوار بودند تا مردم را به جوامعشان علاقمند کنند آن ها موقعیت صحیحی از شهرهایشان یا ایالتها یشان دادند , مریض ها , کمبودها , مشکلات ساکنان اولیه , برخورد با بومیان از موضوعات مهم تواریخ محل اولیه در آمریکاست . ویژگی کلنی های مهاجر آمریکا و علاقمنی آن به حفظ تاریخ خود باعث شد تا محلی نگاری رشد زیادی در این کشور داشته باشد. particianتاریخدانان مورخی بودند که تاریخ را به قصد لذت می نوشتند وتا حدی از سوادو علاقه در نوشتن تاریخ محله یشان برخورداتر بودند.4 در 1876 در آمریکا علاقه زیادی به نگارش تواریخ محلی بوجود آمد ودر غرب آمریکا کتابهای زیادی در باره تاریخ محلی به چاپ رسید که محور آن تاریخ شهر هابود پایه آن ها اطلاعات تاریخی زیادی بود که تحلیل کمی به همراه داشت.منتشر کنندگان روزنامه ویرایش کنندگان ،حقوقدانان پزشکان و وزراء تواریخ محلی را در قرن نوزدهم نوشته اند سبک و موضوع نوشته های آنان درباره چگونگی تاریخ و نحوه ارائه آن ها بود 5.در دهه 1880 تاریخ به صورت حرفه ای در سراسر آمریکا در آمد و تاریخ دانان در دانشگاهها جای گرفتند این تاریخ نه برای تفریح بلکه به عنوان دوره های تخصصی مطرح بود در مورد تاریخ حرفه ای در آمریکا میگوید که در سال 1884 عصر تاریخدانان آماتور به سر آمد . هر چند که حرفه ای دنبال شدن تاریخ در آمریکا کارمورخان محلی در آمریکا را در حاشیه قرارداد اما هیچ گاه باعث از بین رفتن آن نشد .گزارشهای اولیه انجمن تاریخدانان آمریکا در برگیرنده فعالیتهای محلی کاران و جوامع محلی کاربوده است و گزاراش کاملی در زمینه تاریخ محلی منشر شد این استاندارد سازی کار در زمینه تاریخ تاریخ محلی ارزش تواریخ محلی را بیشتر مشخص نمود. به علت ماهیت ایالتی بودن حکومت آمریکا شکل گیری تاریخ حرفه ای زمینه های انجام تاریخ محلی علمی را بوجود آورد.تاریخ محلی در قرن بیستم از ساختارها و دیدگاههای متنوعی برای ارائه خود در نقاط مختلف بهره برد.در فرانسه تاریخ معاصر در فرانسه با تاریخ نگاری آنان عجین شده بوده است. به خاطرشکل گیری مکتب آنال محلی و منطقه ای در قرن بیستم در فانسه قابل توجه بوده است آنان با استفاده از روش انتقادی و تشویق بین رشته ای بین حوزه های اقتصاد , جامعه شناسی , روانشناسی , جمعیت شناسی و زیست شناسی دیدگا ههای جدید مطرح کردند که بر تاریخ محلی اثر مستقیم گذاشت.
مهمترین شکل که تاریخ محلی فرانسه امروزه مطرح می گردد در قالب اطلاعات میان رشته ای و اطلاعات ناحیه ای می باشد . در انگلستان در قرن بیستم به نقطه عطف تاریخ محلی در اواخر 1940 بود که اداره اسناد محلی بخشها در انگلیس تشکیل شد و اقدام به جمع آوری , سازماندهی اسناد عمومی در زمینه های مختلف درانگلستان نمود . پروژهan victori تاثیر عمیقی بر کارهای محلی در زیر نظر مورخان حرفه ای گذاشت و علاقه تاریخی در زمینه تاریخ اجتماعی و توجه به توده های مردم بوجود آورد. تاریخ محلی در انگلیس ابتدا با مانند حفاری و باستانشناسی و تاریخ روستاها آمیخته بود و مبانی آن بر پایه مصالعات مکان نگاری و جزیی نگاری شکل گرفت . تاریخ محلی در انگلیس از اواخر دهه 1950 با تاسیس کرسی در دانشگاه لستر اوج گرفت علاقه به اجداد , ریشه ها , اوجگیری و سقوط جوامع مورد توجه بود امروزه در انگلستان دید گا ههای مدرسه لستر در زمینه جمعیت شناسی جوامع محلی گسترش زیادی یافته و دهها انجن تاریخ محلی تشکیل و درسی در دانشگاه بوجود آمده است6.در مجموع پایه کارهای فرانسوی ها در زمینه تاریخ محلی اطلاعات خارج ناحیه ای بدون جزییات ریز بوده که به نوعی تحت تاثیر آنان ها می باشد در حالی انگلیسی ها با تاکید بر جزئیات در تاریخ محلی اقدام به نگارش نمودند. فرانسوی ها اعتقاد به مرزهای بزرگ در نگارش خود داند در حالی که انگلیسی ها ابتدا به جزئیات یک منطقه پرداخته و بعد با تکمیل تکه های پازل کل تاریخ منطقه را می نویسند در حالی که فرانسوی بدون جزئیات به تاریخ منطقه ای می پردازند تنوع اطلاعات در تواریخ محل انگلیس بمراتب بیشتر از فرانسه بوده است. درآمریکادر قرن بیستم در مرحله حرفه ای شدن تاریخ اختلاف بین مورخان آکادمیک و آماتورها بوجود در سال 1904کنفرانس جوامع تاریخ محلی و ایالتی تشکیل شد بدنبال حل اختلاف بین مورخان حرفه های و آماتور بودند بودند. مورخان آمریکایی به دلیل تنوع جمعیتی وموضوعی علاقمند به تاریخ خود بودند و نقش آن را در حفظ هویت تاریخ خو د لازم میدانستند. در دهه 1930و1920 در آمریکا زمینه یادگیری تاریخ محلی بوجود آمد و ناشران و مطبوعاتی ها وارد این عرصه شدند. نویسندگان روزنامه از منابع تاریخ محلی به عنوان یک منبع مهم برای مقا لات و ستونهای هفتگی خود استفاده کردند این روش استفاده به صورت هدفمند دنبال می شد. از 1930 با اهمیت یافتن تاریخ شهری و تمایل برخی مورخان حرفه ای برای استفاده از منابع محلی در تاریخ شهرها توجه به تواریخ محلی ابعاد تازه ای یافت. این تغییرات ارتباط نزدیکی با شکل گیری موسسات ارتباطی بین تاریخدانان محلی و منطقه ای در آمریکا داشت در دهه 1950علی رغم تفاهم و هماهنگی بین دو نسل مورخین محلی و حرفه ای بوجود آمد . در دهه 1960 دانشگاهها و موسسات آموزشی , کالجهای خصوصی در زمینه تاریخ محلی بیشتر به کارها پرداختند و موضوعات محلی به دانشگاهها نیز را یافت. بسیاری از مورخان نسل جدید آمریکا در دوره کلنی ها در اواخر دهه 1970و1980 به تاریخ گروهها , شهرها و جوامع کوچک علاقمند شدند و با استفاده از روشهای جدید در نگارش تاریخ محلی این حوزه را گسترش دادند.
امروزه تاریخ محلی تحت اشراف انجمن های تاریخدانان محلی و ایالتی در 48 ایالت آمریکا پیگیری می شود شکل گیری انجمن های تاریخ محلی زمینه رشد تواریخ محلی و جذب نیروهای کار آمد در این زمینه را بوجود آورده است و تاریخ محلی از اشکال عمده تاریخنگاری در آمریکا محسوب می گردد.
بررسی شکل گیری و گسترش تاریخ محلی در دنیا نشان می دهد که عوامل زیر در آن تاثیر گذار بوده اند
- تمایل به مجزا سازی و جداسازی
- حس استقلال طلبانه در جامعه
- نیازهای اجتماعی و تغییرات
- عوامل بیرونی مانند مهاجرت
- ضروریات اداری و حکومتی
- تاثیر مکاتب فکری و تعامل تاریخ محلی با نحله های فکری
- شکل گیری و گسترش مطبوعات محلی
- گسترش زمینه های انتشار و ناشران محلی
- شکل گیری مراکز و انجمن های علمی
- تاثیر اقتصاد بر تاریخ محلی
- تضادها و تضارب آرا
پی نوشت ها
1-Emanuel Le reg Laduric,The Territory of the Historian(Chicago University of Chicago Press)1979,p99
2- lawrenze Stone,English and United State local History,Come in Pursuit of Local History,Readings on Theory and Practice,Edited By Carol Kammen, Altamira Press 1996,p315
3- Pierre Goubert,Local History,Come in Historical Study Today, Felix Gilbert (Editor), Stephen Graubard, W. W. Norton & Company; Edition Unstated edition, (March 31, 1972)p302
4- Carol Kammen,On Doing Local History, Altamira Press; Second Edition edition (January 9, 2003)p12
5- Ibid,p.17
6- Pierre Goubert,Local History,306
+ سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۳۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: