مقایسه ی تاریخنگاری محلی کرمان و اصفهان در دوره قاجاریه
مقایسه ی تاریخنگاری محلی کرمان و اصفهان در دوره قاجاریه
تاریخنگاری محلی دوره قاجار نسبت به دوره های قبلی در مناطق مختلف خط سیر متفاوتی داشته و با رشد کمی و کیفی مواجه شده است. عواملی نو در پیدایش و رشد تاریخ نویسی محلی تاثیر گذار بودند، از جمله این عوامل، رشد دانش جغرافیا، دلایل سیاسی، دلایل اقتصادی، دلایل علمی، سرشماری واحصائیه، دلایل شخصی، دربارهای پراکنده، دلایل آموزشی، و... هستند.
مقایسه ی تاریخنگاری محلی کرمان و اصفهان در دوره قاجاریه
نگارنده: پروین بیگ محمدی
نگارش: اردیبهشت ۱۳۹۵
تاریخنگاری محلی دوره قاجار نسبت به دوره های قبلی در مناطق مختلف خط سیر متفاوتی داشته و با رشد کمی و کیفی مواجه شده است. عواملی نو در پیدایش و رشد تاریخ نویسی محلی تاثیر گذار بودند، از جمله این عوامل، رشد دانش جغرافیا، دلایل سیاسی، دلایل اقتصادی، دلایل علمی، سرشماری واحصائیه، دلایل شخصی، دربارهای پراکنده، دلایل آموزشی، و... هستند. اما نکته ی قابل ذکر این است که این عوامل در همه ی مناطق تاثیر یکسانی نداشته و در هر بخشی از ایران، برخی از این عوامل به طور متفاوتی تاثیر گذار بودند و سبب رشد تاریخنویسی محلی شدند.
از آن جا که هدف بررسی ومقایسه تاریخ نگاری محلی در کرمان و اصفهان است بنابراین تاثیر عوامل در این دو شهر مورد بررسی قرار می گیرد که اساسا کدام عوامل در هر یک از این ها بیش تر بر تاریخنویسی محلی موثر بوده اند و سبب تولید چه نوع آثار محلی شده اند...
برای مطالعه مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید
+ یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۲۱
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: