رساله طریق قسمت آب قلب‌ اثری ارشمند در زمینه جغرافیای تاریخی از دورهء تیموری‌
رساله طریق قسمت آب قلب‌ اثری ارشمند در زمینه جغرافیای تاریخی از دورهء تیموری‌
رساله طریق قسمت آب قلب‌ نوشتهء‌ قاسم بن یوسف ابو‌ نصری‌ هـروی،از منابع تیموریان است.قـاسم بـن یوسف‌ از نویسندگان و شاعران ایرانی قرن دهم هجری و ساکن هرات بوده است.وی در مقدهء کتاب ارشاد الزراعهء خود می‌نویسد شبی در خواب دیدم‌ که شخصی می‌گوید خواجه عبد الله انصاری می‌فرماید...
منبع: ​​​​کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
نگارنده: حکیمه امیری
نگارش: فروردین ۱۳۹۴
رساله طریق قسمت آب قلب‌1نوشتهء‌ قاسم بن یوسف ابو‌ نصری‌ هـروی،از منابع تیموریان است.قـاسم بـن یوسف‌ از نویسندگان و شاعران ایرانی قرن دهم هجری و ساکن هرات بوده است.وی در مقدهء کتاب ارشاد الزراعهء خود می‌نویسد شبی در خواب دیدم‌ که شخصی می‌گوید خواجه عبد الله انصاری می‌فرماید قانعی تخلص کن‌2.ازایـن‌رو استاد محمد تقی دانش پژوه وی را قاسم بن یوسف ابو نصر قانعی نامیده است‌3.عبد الغفار نجم الدوله‌(متوفی‌ 1287 ش)از معلمان ریاضی عصر اخیر و معلم دار الفنون‌ در عهد ناصری که اولین بار کتاب ارشاد الزراعـهء وی رادر سـال 1324 ق.منتشر ساخته از وی به نام فاضل هروی‌ نام‌ برده است.اما استاد ایرج افشار معتقد است نام مؤلف همان قاسم بن یوسف ابو نصر هروی است و فاضل هروی نسبتی است در حـق مـؤلف به معنی‌ فاضلی از‌ هرات‌.4وی نوادهء ابو نصر طبسی معروف به«پیر حاجات»می‌باشد.قاسم بن یوسف با علم ریاضیات،سیاق‌5و مساحت آشنا بوده و کتاب‌هایی نیز در این علوم تألیف کـرده اسـت.از‌ جمله‌ آثار‌ وی عبارت‌اند از:
1-رساله‌ای در‌ کشاورزی‌ یا‌ فلاحت در دوازده فصل و یک خاتمه که در فهرست کتابخانهء مرکزی دانشگاه تهران تحت شمارهء 2776 آمده است.1
2-ارشاد الزراعه در‌ هشت‌ روضه‌ هریک هشت آئین.7
3-قواعد ضـرب و قـسمت در اصـول‌ حساب‌ مشتمل بر یک مـقدمه و ده فـصل کـه در آن از تخمین یخ یخبندان و ریح‌8گرفتن‌ غله و خرمن غله،گزمر‌9خیمه‌ و خرگاه‌ بحث شده است.10
4-رساله‌ای در بیان ضرب نمودن مدورات‌ و مثلثات مـتساوی الاضـلاع و مـختلف الاضلاع و مربعات و مثمن و مخمس و مسدس،معین و شبه مـعین‌11.
5-رسـالهء طریق قسمت آب قلب‌ و مردجوی‌‌12‌و اراضی بلوکات ولایات هرات.13
برای مطالعه این مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید
+ پنجشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: