دکتر زمانه حسن‌نژاد

تخصص: تاریخ محلی مازندران (طبرستان) و سرزمین‌های جنوبی دریای خزر
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۰، حکومت ملی

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۰، حکومت ملی اساس حکومت ها را می توان احتیاجات جمعی از مردم به یکدیگر دانست، این احتیاجات توسط افراد و یا با بهره برداری از محیط زندگی بر آورده می شد؛ به عبارتی مردم با توافق و قرارداد با یکدیگر زندگی کرده و یک کل واحد یا اتحادیه را تشکیل می دادند...
حکومت ملی
اساس حکومت ها را می توان احتیاجات جمعی از مردم به یکدیگر دانست، این احتیاجات توسط افراد و یا با بهره برداری از محیط زندگی بر آورده می شد؛ به عبارتی مردم با توافق و قرارداد با یکدیگر زندگی کرده و یک کل واحد یا اتحادیه را تشکیل می دادند. ارسطو معتقد است؛ کشور (حکومت ملی)، عالی ترین اتحادیه است که مابقی گروه ها و جماعات را در بر می گیرد.
حکومت ملی دارای ویژگی هایی چون جمعیت، قلمرو، اقتدار، حاکمیت و استقلال می باشد و هدف از آن ایجاد رفاه، آسایش، امنیت و آزادی برای مردم می باشد. جوامع کوچک تر برای حفظ و تداوم بقا و یا برتری جویی نسبت به سایر اقوام، ناگزیر به هم پیمانی با یکدیگر و ایجاد حکومت ملی شدند. با بزرگ شدن اجتماعات و وسعت یا فتن سرزمین ها و ایجاد حکومت ملی برای مردمانی که دارای آداب و رسوم و سابقه ی تاریخی مشترک بودند، کلیه قوا در مرکز واحدی به نام پایتخت متمرکز شده و کار هدایت و رهبری جامعه را از آن جا عهده دار شدند.
+ شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: