دکتر زمانه حسن‌نژاد

تخصص: تاریخ محلی مازندران (طبرستان) و سرزمین‌های جنوبی دریای خزر
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۱، جغرافیای روستایی

ترمینولوژی تاریخ محلی ۱۱، جغرافیای روستایی جغرافیای روستاییدر بررسی های جغرافیایی، زمان، مکان و فضا از اهمیتی به ویژه برخوردارند، در دهه های اخیر، تاکید اساسی دانش جغرافیا بر تاثیر تعیین کننده ی عوامل محیطی تمرکز یافت...
در بررسی های جغرافیایی، زمان، مکان و فضا از اهمیتی به ویژه برخوردارند، در دهه های اخیر، تاکید اساسی دانش جغرافیا بر تاثیر تعیین کننده ی عوامل محیطی تمرکز یافت. عرصه ی روستایی نیز به واسطه ی در هم آمیختگی عوامل گوناگون محیطی، اکولوژیک، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از این امر مستثنی نیست. لذا جغرافیای روستایی به ویژه در کشورهایی که جمعیت و فعالیت روستایی در آن همچنان حائز اهمیت است، مورد توجه می باشد.
جغرافیدانان یونانی، مسلمان و سیاحان اروپایی در آثارشان به سکونت گاه های روستایی توجه داشته اند، اما جغرافیایی روستایی به صورت آکادمیک و مدرن پس از جنگ جهانی دوم در اروپا به همت افرادی چون دولابلاش و آلبر دومانژن و پیروان مکتب آنال در فرانسه رشد یافت. روستا از نظر مفهوم همواره با شهر مقایسه می شود؛ روستا خود به واحدهای کوچک تری از حیث مطالعه چون مزرعه، کلاته و دهکده تقسیم می شود. در مجموع جغرافیای روستایی را باید بررسی جنبه های جغرافیایی فعالیت و سازمان انسانی در حوزه ی غیر شهری دانست.

+ چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۱
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: