دکتر بهمن زینلی

رتبه علمی: استادیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
تخصص: تاریخنگاری محلی در ایران
اطلاعات تماس
ایمیل: bahman.zeinali@gmail.com
مطالب