دکتر محمد افقری

پسادکتری: تاریخ ایران معاصر دانشگاه اصفهان، ۱۴۰۱
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران دانشگاه پیام نور اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی: مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه یزد، ۱۳۸۵
مقالات

ویژه نامه همایش تاریخ محلی مازندران، چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mohammad.afghari@gmail.com
مطالب