بررسی و تحلیل واقعۀ بلوای نان در اصفهان و کشته شدن حاج محمدجعفر خوانساری ۱۳۲۹/۱۹۱۱
بررسی و تحلیل واقعۀ بلوای نان در اصفهان و کشته شدن حاج محمدجعفر خوانساری 1329/1911
مقاله‌ی زیر به بازخوانی و بررسی واقعه‌ی بلوای نان در اصفهان در دوران مشروطه‌ی دوم می‌پردازد.
بررسی و تحلیل واقعۀ بلوای نان در اصفهان و کشته شدن حاج محمدجعفر خوانساری 1329/1911
فرستنده: دکتر سید رسول ابطحی
نگارنده: دکتر علی‌اکبر جعفری- دکتر مرتضی نورائی- سید رسول ابطحی
نگارش: فروردین ۱۳۹۸
در جریان بلوایی که به علت کمبود نان و گرانی ارزاق در 7 جمادی الاول 1329ق/ 6 مه 1911م، در اصفهان رخ داد، حاج محمدجعفر خوانساری، معاون یا کفیل بلدیۀ شهر، به طرز فجیعی کشته شد و تعدادی از نهادهای تازه تأسیس اداری شهر تخریب گردید. در گزارش و تحلیل این واقعه، روایت‌های گوناگونی ابراز شده است که این نوشتار سعی دارد با توجه به این روایت‌ها و با توجه به عوامل قدرت در شهر اصفهان و شرایط حاکم بر شهر در آن دوره، به بررسی و تحلیل این واقعه بپردازد و پیچیدگی‌های آن را با تأکید بر حادثۀ کشته شدن خوانساری واکاوی نماید. بر این اساس سئوال اصلی پژوهش این است که: چگونه مشکل کمبود نان و گرانی ارزاق در اصفهان در سال 1329ق، به درگیری عوامل مختلف قدرت در شهر منجر شد؟ 
روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و شیوۀ گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و مبتنی بر منابع مکتوب و روزنامه‌های منتشره در آن دوره می‌باشد.
 یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل گوناگون قدرت در اصفهان با توجه به شرایط حاکم بر شهر که ناشی از وقوع انقلاب مشروطه بود، برای بیرون کردن یکدیگر از عرصۀ قدرت و ضربه زدن به همدیگر، محمدجعفر خوانساری را در شورشی ساختگی به بهانۀ کمبود نان و گرانی ارزاق کشتند و تعدادی از نهادهای مدنی شهر را غارت و تخریب نمودند.
برای خوانش این مقاله، فایل ضمیمه را دانلود نمایید.  
+ آدینه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: