بازنگری مجدد تاریخ محلی انگلیسی (rethinking English local history)
بازنگری مجدد تاریخ محلی انگلیسی (rethinking English local history)
بازنگری مجدد تاریخ محلی انگلیسی ( rethinking English local history )نویسنده: چارلز فیان آدامزنگارنده اثر، پرفسور و رئیس گروه تاریخ محلی دانشگاه لستر می باشد. این کتاب نخستین بار در سال  1987م در لستر چاپ شده و مجددا در سال 1911 م توسط همین انتشارات تجدید چاپ شد. کتاب مذکور در یک مجلد، 58 صفحه و از 5 فصل به زبان انگلیسی سامان یافته و مطالعه ی آ...
بازنگری مجدد تاریخ محلی انگلیسی (rethinking English local history)
نگارنده: دکتر زمانه حسن‌نژاد
نگارش: دی ۱۳۹۲
بازنگری مجدد تاریخ محلی انگلیسی ( rethinking English local history )

نویسنده: چارلز فیان آدامز
نگارنده اثر، پرفسور و رئیس گروه تاریخ محلی دانشگاه لستر می باشد. این کتاب نخستین بار در سال  1987م در لستر چاپ شده و مجددا در سال 1911 م توسط همین انتشارات تجدید چاپ شد. کتاب مذکور در یک مجلد، 58 صفحه و از 5 فصل به زبان انگلیسی سامان یافته و مطالعه ی آن برای دانشجویان تاریخ محلی و محققان در عرصه های محلی، منطقه ای و علاقه مندان به تاریخ غرب در ایران پیشنهاد می شود.
فصل 1: تاریخ محلی و تاریخ ملی
فصل 2: تاریخ محلی: نیاز به یک چارچوبه
فصل 3: جامعه ی ملی و جامعه ی محلی: درخواست برای ارتباط
فصل 4: امکان یک کالبد اجتماعی
فصل 5: نتیجه : برخی استدلال ها
این اثر از 5 فصل فوق ترکیب یافته که در ادامه، گوشه هایی از هر فصل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
فصل 1؛ تاریخ محلی و تاریخ ملی

موضوع تنش بین تاریخ ملی و تاریخ محلی در قلب مباحث و ضرورت های آکادمیک نگارش یافته در تاریخ محلی و کشمکش های موجود در آن قرار دارد. نویسنده در این مبحث، تاریخ ملی محلی شده را به عنوان یک آلترناتیو در این کشمکش مطرح می نماید. تاریخ ملی محلی شده یعنی؛ موضوعات مطرح در تاریخ ملی را در سطح محلی پی گیری کردن و انعکاس آن در تاریخ ملی. محققین انگلیسی در یک دوره ی 35 ساله سعی نمودند با ارائه ی نظراتی بر این چالش دوگانه غلبه نمایند یا به بیانی تاریخ محلی را ملی نمایند. این شیوه از مطالعات تاریخ محلی در دوران انقلاب صنعتی، نقش به سزایی در تاریخ ملی انگلستان داشته است.
در تاریخ محلی، زندگی محلی و توانایی تطبیق انسان با محیط طبیعی در طول تاریخ مد نظر بوده، هرچند تاریخ محلی در مقیاس با تاریخ ملی، یک تاریخ میکرو ( micro ) است اما شیوه ای از مطالعه ی تاریخی است که سوالات و چالش هایی بزرگ تری را ایجاد می نماید که شاید تا کنون تحقیقاتی هدفمند بر روی آن انجام نشده است. لذا مطالعات محلی شیوه ای راهگشا در تاریخ نگاری ملی و توسعه ی اقتصادی در انگلستان عصر انقلاب بوده است.
فصل 2؛ تاریخ محلی: نیاز به چارچوبه

با وجود تغییر و بهبود روابط بین تاریخ ملی و محلی از 35 سال پیش تا کنون در انگلستان و حتی تمامی اروپای صنعتی اما هنوز نمی توان ادعا کرد که این ارتباط دوستانه است، از آن روزگار تا به امروز، هدف محلی نگاران در انگلستان، افزودن و مشخص کردن ساختارهای تاریخ محلی بوده است. آن چه بیش از همه در تعریف این حدود برای محلی نگاران انگلستان مد نظر بوده، برخورداری تاریخ محلی از چارچوبه ای انعطاف پذیر است.
دلائلی چند به طور طبیعی از سوی محلی نگاران در تحقیقات مورد توجه است. دلیل نخست؛ افزایش دائمی مقدار تنوع جغرافیایی و موضویی، یافتن، جمع آوری و تلاش برای ارائه ی تصویری منطقی از ارتباط بین آن ها. دلیل دومی که محلی کاران را به این شیوه از مطالعات متمایل می سازد این موضوع است که در تحقیقات محلی، هیچ گاه در این روش چالش ها و موضوعات پژوهش دچار وقفه نمی شود. و دلیل سوم؛ توسعه و گسترش موضوعات تاریخ محلی از 1960 م تاکنون، موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چون خانواده، همسایگان، آموزش، نساجی و موضوعاتی از این دست، ضمن گسترش دامنه ی تحقیقات تاریخ محلی به جاذبه های این شیوه از تاریخ نگاری نیز افزوده است.
از دیدگاه محلی نگاران انگلستان، سوژه هایی می تواند به عنوان موضوع در تاریخ محلی جدید وارد شود که با چارچوبه های مطرح شده در این فصل مرتبط باشد. البته نباید از یاد برد که ساختار تاریخ محلی انگلستان از متن اجتماع انگلیسی نشات یافته و برای بومی سازی تاریخ محلی در سایر نقاط جهان بایسته است که خصیصه ها و ضرورت های محلی جوامع مقصد مورد توجه قرار گیرد.
فصل 3؛ جامعه ی ملی و جامعه ی محلی: درخواست برای ارتباط
بررسی تاریخ ساختارهای اجتماعی تمامی جوامع، رفتارها و روابط درونی آن ها، تغییرات آب و هو ا، عقاید، تغییر شکل و ثبات آن ها به عنوان تاریخ اجتماعی شناخته می شود، تاریخ اجتماعی در سطح محلی در باب روند شکل گیری موسسات تاریخی، خانواده، فقر و موضوعات اجتماعی در یک محیط محدود به تحقیق دست می زند. تاریخ های محلی نوعی از تاریخ اجتماعی در سطح محلی محسوب می شوند.
در انگلستان تاریخ محلی در مباحث توسعه ی اقتصادی مطرح و از اهمیت برخوردار شد اما در فرانسه تاریخ محلی با اندکی تفاوت سبک به یاری و چاره جویی مسائل فرهنگی و اجتماعی مانند تاریخ فقر، جنایت، آداب و رسوم معطوف شد. به کارگیری تاریخ محلی در جهت حل مشکلات اجتماعی – شیوه ی تاریخ محلی فرانسوی – و کارکرد یا ریشه یابی این موضوعات نیازمند تکنیک و طبقه بندی خاصی است.
فصل 4؛ امکان چارچوبه ی اجتماعی

فصل چهارم در کنارمطرح نمودن این حقیقت منطقی که اجتماع انسانی از مجموعه مردمی برخوردار از زندگی اجتماعی تشکیل یافته که در مطالعات محلی یاید مورد توجه قرار گیرد، مباحث آمار و آمارگیری را در جهت معتبر نمودن تحقیقات تاریخ محلی مورد توجه قرار می دهد. در این فصل با ذکر نمونه هایی به آموزش روش های آماری در تاریخ محلی پرداخته است، نویسنده پس از ذکر نمونه هایی آماری از تاریخ اروپا، به طور خلاصه معتقد است برای بررسی اجتماعات باید از نمونه گیری های موردی استفاده نمود. نگارنده بر این نظر بوده که برای استفاده از آمار در مطالعات تاریخ محلی، استفاده از نواحی برجسته ( شناخته شده تر ) به عنوان نمونه ی موردی اشتباه و استفاده از مناطق دور افتاده و کم جمعیت تر به صحت و اصالت تحقیقات تاریخی محلی یاری می نماید.
5؛ نتیجه گیری:  برخی استدلال ها

این نوشتار، دو مساله ی اصلی محلی نگاران انگلستان را مد نظر داشته است: 1- چگونه می توان در راستای تاریخ و جامعه ی انگلستان با جزئیات جوامع به طور سیستماتیک ارتباط برقرار نمود. 2- با چه روشی این کار ( برقراری ارتباط با جزئیات ) را انجام داد و یک راه حل برای غلبه بر مشکلات ناشی از آن یافت. در واقع یافتن مشکلات جوامع محلی و ارائه ی راه حلی منطقی در جهت بهبود، مورد نظر نگارنده بوده است.
در هر دو روش باید سعی شود، فضا ( محیط ) نادیده گرفته شود و تمرکز اصلی بر مباحث و قسمت هایی که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. مباحث تا حد امکان باید منطقی و واقعی باشد و با عناوینی اجرایی، اقتصادی و جغرافیایی. پیشنهاداتی که محققان محلی ارائه می دهند نباید جسورانه و تنها در حد یک پیشنهاد و راه حل باشد، البته این راه حل نیازمند اثبات درستی راه حل مطرح شده از سوی محقق است.
 
+ یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۳۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: