دکتر عبدالمهدی رجایی

دکتری: تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
ازمکتبخانه تا دانشگاه
وقـــتــــی پیـران قـوم راه رفتـه را بـرای مـا بازمیگویند، از زندگی و روزگار گذشته سخن میگوینـد، از اینکـه مـردم عـادی کوچـه و بـازار چگونه متولد می‌شـدند، می‌زیسـتند و می‌مردنـد، شـاید هیـچ داسـتانی شـیرین تر از آن نباشـد کـه خـود نـه داسـتان، بلکـه سرگذشـت پـدران مـا بـوده اسـت »ادامه
+ چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۰
شاعری مدفون در اصفهان
کمـال الدیـن اسـماعیل از شـاعران بـزرگ قــرن ششــم و اوایــل قــرن هفتــم اســت. دیــوان او بارهــا بــه چــاپ رســیده اســت امـا قسـمت تراژیـک زندگـی او ایـن اسـت کــه ایــن انســان واله و خردمنــد در ســال 635 ق زمانــی کــه قــوم خونخــوار مغـول بـه اصفهـان حملـه کـرده بـود، بـه دسـت آنـان کشـته شـد. در واقـع او نمـاد مظلومیــت مــردم اصفهــان در مقابــل قومـی اسـت کـه تـا دنـدان مسـلح بودند.
 »ادامه
+ شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۹
تاریخچه بیمارستان خورشید
اولیـن بیمارسـتان مـدرن اصفهـان در دوران معاصر بیمارستانی بود که توسط هیئـت مسـیحی برپـا شـده بـود. ایـن بیمارسـتان را مرسـلین یـا بیمارسـتان انگلیسـیها می گفتنـد(br).  »ادامه
+ چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۲
سینماهای چهارباغ اصفهان
چهارباغ اصفهان را در گذشته با سینماها، درختان سربه فلک کشیده می شناختند. 10 سـینما کـه مـردم بیشـتر بـا دوچرخــه، کالســکه و پیــاده خودشــان را بــه آنهـــا می‌رســـاندند. از سـال 1308 خورشـیدی خبرهایـی از سـینما "مایــا ک" در چهاربــاغ و ســپس نامهایــی از ســـینماهای ســـپه، ایـــران، شـــاهپور و همـــا بـــه میـــان آمـــده اســـت. بـــه همیـــن ترتیـــب سینماهای دیگری در چهارباغ سـر برآوردند. در اســـفند 1343 ســـینما "چهاربـــاغ" و دو ســـال بعـــد، یعنـــی در تیـــر 1345 ،ســـینمای بـزرگ "نقش جهان" در این خیابان افتتاح شد.
 »ادامه
+ چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۱۹
چند تصویر از تاریخ اجتماعی چهارباغ
خیابــان چهاربــاغ در شــهر اصفهــان جایگاهــی دارد کــه هــم نــکات مثبــت و هــم نــکات منفــی، خواه ناخــواه بــه آن تحمیــل می شــوند. قصــه چهاربــاغ فقــط در کالبــد خیابان و جدول بندی آن خلاصه نمی شــود؛ بخــش مهــم آن معطــوف بــه «چهارباغیــان» اســت؛ یعنی کســانی که در چهاربــاغ می روند و می آینــد. اصــولا خیابــان بــدون مــردم معنــا ندارد. خیابان وقتی خیابان است که مردمی از آن گذر کننــد. این مردم هم جــزوی از تاریخ و هویــت خیابــان محســوب می شــوند؛ پس بایــد موردمطالعــه قــرار گیرنــد. رفتــار، نــگاه، رویکــرد، کنــش، وســیله نقلیــه، آواز و خلاصه همه چیــز آن هــا در خیابــان بــه همیــن امــر معطــوف می شــود. می خواهیــم در اینجــا بــه موضــوع «رفتارهــای اجتماعــی» در چهاربــاغ بپردازیــم و در خــلال آن، نکاتــی بدیــع از امــور کالبدی چهارباغ را نیز کشف کنیم
»ادامه
+ پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۲
مطالب پیشین

لطیفه‌های مردم شناسی(2)، چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

خطری که از سر میدان نقش جهان گذشت، سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵

محدودیت عکاسان و دردسر مورخان!، چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب اصفهان در گذر زمان، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

 
اطلاعات تماس
ایمیل: m1350323@gmail.com
مطالب