دکتر ولی‌الله مسیبی

تخصص: نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
سردبیر : سردبیر پایگاه اینترنتی تاریخ محلی ایران
اخبارارسالی

تاریخ شفاهی، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی، یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی، شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی، شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mosayebigh@yahoo.com
مطالب