دکتر زمانه حسن‌نژاد

تخصص: تاریخ محلی مازندران (طبرستان) و سرزمین‌های جنوبی دریای خزر
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶
اخبارارسالی

هفتمین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران، سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳

 
اطلاعات تماس
ایمیل: zamane_hasannejad@yahoo.com
مطالب