دکتر زمانه حسن‌نژاد

تخصص: تاریخ محلی مازندران (طبرستان) و سرزمین‌های جنوبی دریای خزر
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶
مقالات

شاه غازی رستم باوندی، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

هویت از نظرگاه حسین بشیریه، دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

پریم (فریم)، پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳

مازندران در تاریخ محمدی، سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳

سه اثر در تاریخ طبرستان، دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳

تکامل نهاد بازار در مازندران، آدینه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳

 
اطلاعات تماس
ایمیل: zamane_hasannejad@yahoo.com
مطالب