دکتر زمانه حسن‌نژاد

تخصص: تاریخ محلی مازندران (طبرستان) و سرزمین‌های جنوبی دریای خزر
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶
روزنوشت‌ها

امامزاده‌های مازندران، آدینه ۳ آذر ۱۳۹۶

ترمینولوژی تاریخ محلی ۳، خطط نویسی، دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲

ترمینولوژی تاریخ محلی ۲، زمان، دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲

هویت محلی و تعامل آن با هویت ملی، یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: zamane_hasannejad@yahoo.com
مطالب