دکتر سید رسول ابطحی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
روزنوشت‌ها

اصفهان: شهر کودکان لهستانی، آدینه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

بغداد و اصفهان، یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

اسناد کنسولی انگلستان ، سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰

اصفهان و کاخ‌هایش، پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

در ظلِ سلطان، ظل‌السلطان و اصفهان ، پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

حاج محمدجعفر خوانساری، سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

سفرنامه و تاریخ اصفهان، پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اصفهان عصر ظل السلطان، سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

آلمانی‌ها در اصفهان، شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

الفت گنج زری بود در این خاکدان، یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

خاطرات و ملاحظات دولت آبادی، آدینه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

کاتوزیان به روایت کاتوزیان، آدینه ۶ اسفند ۱۳۹۵

ضیاءالدین جناب، آدینه ۱ بهمن ۱۳۹۵

قحطی بزرگ (نقد و بررسی)، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

خاطرات علی همامی، یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵

میراث فرهنگی، آدینه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

زیر آفتاب سوزان ایران، چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

آئینۀ عبرت، یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

تاریخ و جامعه، یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

تاریخ محلی، معنا و کارکردها، پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵

تاریخ نگاری محلی قدیم و جدید، یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵

از وانان تا وین، چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

محیط زیست و محلیت، پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴

تاریخ شفاهی واسط فرد و جامعه، آدینه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴

جهان محلی شده، آدینه ۲۷ آذر ۱۳۹۴

تاریخ محلی و آمار، سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

تاریخ شفاهی و ادبیات، پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۴

فضایل بلخ، پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۹۴

خراسان مطلع شمس، شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴

تاریخ محلی در مطالعات ایرانی، آدینه ۲۶ تیر ۱۳۹۴

تاریخ محلی و اصناف، پنجشنبه ۴ تیر ۱۳۹۴

امپریالیسم محلی، شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

تاریخ شفاهی پهلوی دوم، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

دامنی از تاریخ، پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

اسناد و نظارت عمومی، یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

صدای گذشته، شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴

کشف الکتب فی التواریخ المحلی، پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳

نقد نقد، پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳

مانیفست تاریخ محلی، آدینه ۲۶ دی ۱۳۹۳

تعمیم در تاریخ، پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳

بفرمایید تاریخ، یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

یک فنجان تاریخ محلی، آدینه ۲۱ آذر ۱۳۹۳

ارزش تاریخ محلی، قسمت دوم، دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳

تخصص در تاریخ، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳

 
اطلاعات تماس
ایمیل: r.abtahi1387@yahoo.com
مطالب