دکتر معصومه گودرزی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸
اخبارارسالی

گزارش جلسه نهم انجمن تاریخ محلی ایران، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

ششمین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران، چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳

پنجمین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران، شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳

سومین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران، چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mitra_goodarzi52@yahoo.com
مطالب